Informácia o ochrane poskytnutých osobných údajoch

19.10.2015 08:54


Informácia
o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany Vami
poskytnutých osobných údajov v súlade s § 15, ods. 1 Zákona č.122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov


 

VARmet, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, IČO: 31639453, (ďalej prevádzkovateľ) spracúva
Vami poskytnuté osobné údaje v žiadosti o zamestnanie, životopise, dokladoch,
potvrdeniach týkajúcich sa Vášho vzdelania, či kvalifikácie, prípadne
v iných Vami poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou
o zamestnanie v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane
osobných údajov a čl. 11 zákonníka práce.

Vaše osobné údaje, ako aj údaje
iných uchádzačov o zamestnanie (dotknutých osôb) sa spracúvajú za účelom posúdenia
vhodnosti kvalifikácie a vedenia evidencie záujemcov o zamestnanie v Informačnom systéme IS Mzdy a
personalistika.

V súlade s § 16 ods. 1 zákona,
ste povinní poskytnúť prevádzkovateľovi len pravdivé osobné údaje
a v prípade zmeny ste povinní tieto nahlásiť neodkladne
prevádzkovateľovi.

Osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne
poskytli prevádzkovateľovi, sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú, najneskôr po
uplynutí jedného kalendárneho roka, odo dňa kedy boli osobné údaje poskytnuté.
Po uplynutí tejto doby budú následne zlikvidované v súlade s platnými
právnymi predpismi. V prípade požiadavky máte právo, aby boli Vaše osobné
údaje zlikvidované pred uplynutím doby uchovávania.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým
môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne
poskytnuté na spracúvanie sú orgány a inštitúcie, ktorým to umožňuje osobitný
zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa nebudú
zverejňovať ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

Vaše práva upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov, a to:

1.   Dotknutá
osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a)    
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o
nej spracúvané,

b)    
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o
spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až
šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená
oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)     
vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné
informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)    
vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)    
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych,
neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel
spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce
osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)    
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)    
blokovanie jej osobných údajov z dôvodu
odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2.   Právo
dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená
ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3.   Dotknutá
osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a)    
spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých
predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej
súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)    
využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v
poštovom styku, alebo

c)     
poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

4.   Dotknutá
osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má
právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v
prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm.
a), e), f) alebo g) vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej
práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade
takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody
a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je
povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez
zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5.   Dotknutá
osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej
má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa
také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania
jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie
vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,
pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak,
že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o
spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu
v lehote podľa § 29 ods. 3.
Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon,
v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej
osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných
vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej
osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia
na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6.   Ak
dotknutá osoba uplatní svoje právo

a)  
písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že
uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona;
žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne
najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)  
osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej
musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil
zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je
prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)   
u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo
písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať
prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7.   Dotknutá
osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8.   Ak
dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný
zástupca.

9.   Ak
dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť
blízka osoba.


Kontakt

Varmet, s.r.o.

varmet@varmet.sk

Dolné Rudiny 3, 01001 Žilina

Prevádzka Kovovýroba
Rudinská 19
023 31 Rudina

041- 4241 288, 041- 7247 923

Vyhľadávanie

Varmet, s.r.o. © 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode